Witamy

8.2008 Projekt nr 45 - Hala Produkcyjna

Hala Produkcyjna

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Sztum 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy (nowoprojektowana) - 897,87 m2 Powierzchnia uytkowa (nowoprojektowana) - 1135,00 m2 Kubatura - 9393,06 m3 Szeroko hali - 20,00 m; Dugo hali - 40,00 m; Wysoko hali w okapie - 9,5 m Wysoko hali w kalenicy - 10,4 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Hala stanowi rozbudow istniejcego zespou budynków wchodzcych w skad funkcjonujcego zakadu produkcji konstrukcji stalowych. Hala poczona bdzie pomieszczeniem cznika z istniejcym zapleczem socjalno-biurowym, który zapewni wymagane prawnie funkcje dla pracowników. Nowa hala produkcyjna speniaa bdzie zaoenia dla technologii przedstawione przez inwestora a zwizane z rozbudow podstawowego profilu dziaalnoci zakadu - produkcji redniowymiarowych konstrukcji stalowych. Z uwagi na skomplikowany ukad topograficzny dziaek oraz majc na wzgldzie warunki geotechniczne wystpujce w miejscu inwestycji - poziom posadzki nowoprojektowanej hali zosta obniony o 1m w stosunku do poziomu hal istniejcych. Dla zapewnienia dogodnych warunków komunikacyjnych zaprojektowano podest transportowy oraz schody wewntrzne (dla pracowników). W ramach niniejszego opracowania projektuje si równie przebudow istniejcego zaplecza higieniczno-sanitarnego dla zaogi. Wynika to z koniecznoci dostosowania zaplecza do obowizujcych w tym zakresie wymogów. Przeprojektowywana cz higieniczno-sanitarna znajduje si w pónocnej czci zakadu. W czci tej zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalni, szatnie (czyst i brudn), sanitariaty oraz jadalni. Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjto zasad zatrudnienia w czci produkcyjnej wycznie mczyzn. Zgodnie z przyjt technologi produkcji - charakter pracy zakwalifikowano jako `brudny` (spawanie, cicie i wypalanie konstrukcji stalowych). Zachodzi wic potrzeba zaprojektowania systemu szatni przepustowej z czci czyst, brudn i pomieszczeniem umywalni oraz natrysków. Przyjto ilo szafek pracowniczych - po dwie (na odzie wasn oraz robocz) dla kadego pracownika produkcji (cznie 30 osób). Umywalnie oraz natryski zaprojektowano w przeliczeniu na maksymaln ilo pracowników na najliczniejszej zmianie (15 osób). Zaoono, i transport wewntrz hali odbywa si bdzie przy uyciu suwnic natorowych poruszajcych si po wspólnym torowisku wzdu caej dugoci hali. Suwnice o udwigu: 6,3 tony - rozadunek i transport surowca 3,2 tony - transport podzespoów na stanowiska pracy, transport elementów pomidzy stanowiskami.

Opis Konstrukcji

Jako gówny ustrój nony dla budynku przyjto ukad konstrukcji stalowej w postaci jednonawowej hali z szeregu samostatecznych ram o rozpitoci w osiach 20,00m. Ukady poprzeczne rozmieszczono w rozstawie osiowym co 6 m. Supy i rygle ram z profili walcowanych, wszystkie elementy czone przy pomocy rub klas konstrukcyjnych. Zaoono posadowienie bezporednie na monolitycznych, elbetowych stopach i awach fundamentowych. Wystpujce w gruncie nasypy naley usun i wymieni na pospóke ukadan warstwami o miszoci 30cm dogszczana do stopnia Id=0,7. Fundamenty posadowi naley na podkadzie z betonu B10 gr. Stopy fundamentowe o wymiarach 400x200x40cm zbrojone siatkami prtów #16 ze stali 34GS. Konstrukcja fundamentów wykonana z betonu B20. Konstrukcj fundamentów naley zabezpieczy poprzez wykonanie izolacji. Supy none ram gównych hali zaprojektowano z dwuteownikowych profili walcowanych typu IPE. Supy sztywno mocowane do stop fundamentowych przy pomocy rub zakotwionych w stopach. Rygle gównych ukadów konstrukcyjnych zaprojektowano jako dwigary penocienne z dwuteownikowych profili walcowanych typu IPE wykonanych ze stali St3S utwierdzone w supach. Belk podsuwnicow zaprojektowano z profili typu HEA ze stali St3S wzmacnianego ktownikami.. Belka posiada dospawany ks jezdny ze stali 18G2A. W poziomie pasa górnego rygli w przsach skrajnych hali oraz przewidziano ukad tników poaciowych wykonanych z prtów r.16 mm ze stali St3S i rygli z profili rurowych ze stali St3S. Zaprojektowano równie stenie podune z prtów r.16 mm ze stali St3S równowace przemieszczenie ram od dziaania suwnicy. W cianach szczytowych i w cianach podunych zaprojektowano ukad ste portalowych kratowych wykonanych z profili rurowych i cigien ze stali St3S.

Galeria

Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27
 
Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27
 
Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27
 
Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27
 
Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2010-06-27Dodano 2011-10-18
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .