Witamy

9.2009 Projekt nr 58 - Laboratorium Analiz Medycznych

Laboratorium Analiz Medycznych

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Gdynia 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 609,1 m2; Powierzchnia uytkowa - 2365,5 m2; Kubatura - 14044,1 m3; Szeroko budynku - 32,95 m; Dugo budynku - 24,25 m; Wysoko budynku - 24,00 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem usug zdrowia – usugi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Nie przewiduje si dostpu oraz przebywania w budynku osób chorych (w myl ustawy o ZOZ-ach). Zaprojektowano go jako piciokondygnacyjny (IV kondygnacje nadziemne. Konstrukcja szkieletowa – elbetowa. Wszystkie kondygnacje budynku zostay funkcjonalnie powizane, ale jednoczenie mog stanowi niezalene ukady. Na najniszej kondygnacji (poziom -1) zaprojektowano szatnie z umywalniami (niezalenie dla kobiet i mczyzn) dla tzw. „biaego” personelu, jadaln dla spoywania posików wasnych, toalety, magazyn z bezporednim dostpem od drogi dojazdowej oraz zespó pomieszcze technicznych i gospodarczych w tym chodzone pomieszczenie na odpady. Charakter wykonywanej pracy nie wymaga zastosowania typowej szatni przepustowej. Wyjtek stanowi bakteriologia, dla której zaprojektowano niezalene szatnie z przejciem przez pomieszczenie umywalni (na kondygnacji +2).
Szatnie zaprojektowano w przeliczeniu na maksymaln liczb zatrudnionych. Dla kadego pracownika przewidziano po dwie szafki – na odzie wasn oraz robocz (szafki dwudzielne – ukad pionowy).
Pomieszczenie jadalni zaprojektowano uwzgldniajc rotacj pracowników. Ze wzgldów technologicznych nie jest wskazane aby posiki spoywali jednoczenie wszyscy pracownicy. W pomieszczeniu tym naley zainstalowa zamykane szafki na posiek wasny dla kadego pracownika (za wyjtkiem czci administracyjnej). Cz administracyjna posiada niezalene pomieszczenie jadalni, które peni ma równie funkcj uzupeniajc dla sali wykadowej zlokalizowanej na kondygnacji administracyjnej.
Na parterze budynku (poziom 0) zaprojektowano podstawowe pomieszczenia analityczne. Tutaj mieci si równie pomieszczenie przyjcia i rejestracji materiau oraz kompletacji wyników. Materia dostarczany przez kierowców zostaje odebrany, zarejestrowany i przekazany do analizy. Rozpakowane pojemniki trafiaj do myjni a po wymyciu oczekuj w wydzielonym miejscu (przy wejciu) na odbiór.
Z tego poziomu, oprócz  wejcia dla kierowców, dostp do budynku maj pracownicy administracyjni oraz gocie. Odbywa si to niezalenym wejciem od strony wschodniej. Zasad byo moliwie maksymalne oddzielenie ruchu personelu labolatoryjnego, kierowców oraz pracowników administracyjnych i goci. Umoliwiono jednak poczenie komunikacyjne pomidzy wszystkimi czciami budynku. Komunikacj pionow zapewniaj dwigi towarowe (jeden duy oraz dwa mae), dwig osobowy (dedykowany gównie dla pracowników administracyjnych i goci) oraz klatka schodowa zapewniajca równie ewakuacj. Z pomieszczenia rejestracji materia do dalszych bada na innych kondygnacjach transportowany jest bezporednio bezobsugowymi, maymi dwigami towarowymi. Dla obsugi goci przewidziano pomieszczenie recepcji zlokalizowane przy wejciu wschodnim.
Poziom + 1 stanowi uzupenienie i rozwinicie funkcji analityki z kondygnacji niszej. Wydzielono tu dodatkowo pomieszczenia toksykologii, labolatoria molekularne oraz pracownie PCR.
Poziom + 2 to pracownie bakteriologiczne z niezalenymi szatniami pracowników, systemem luz materiaowych oraz wydzielonym ukadem wentylacji.
Poziom + 3 (najwysza kondygnacja) w caoci przeznaczony zosta na cele administracyjne. Zaprojektowano tutaj pomieszczenia biurowe, archiwa, aneks oraz pomieszczenie jadalni.
Dodatkowo wprowadzono pomieszczenie sali wykadowej przewidzianej do prowadzenia wewntrznych szkole. Wysoko stropodachu nad czci administracyjn umoliwia zmian funkcji pomieszcze na pomieszczenia analityki.
Na kadej kondygnacji budynku wyodrbniono zespó podstawowych pomieszcze higieniczno-sanitarnych (toalety). Cz toalet zostaa przystosowana dla osób niepenosprawnych. Odlego sanitariatów od najdalszego stanowiska pracy nie przekracza 75 m. Zaprojektowano toalety w przeliczeniu na maksymaln liczb zatrudnionych. Dla poszczególnych pracowni zaprojektowano chodnie, dyurki, pomieszczenia walidacji wyników oraz pokoje kierownika / konsultanta. Przewidziano równie pomieszczenia porzdkowe oraz szachty instalacyjne.

Opis Konstrukcji

Budynek piciokondygnacyjny, w caoci podpiwniczony. Obiekt posadowiony bezporednio na stopach i awach fundamentowych elbetowych. ciany piwnicy monolityczne elbetowe. Konstrukcja obiektu – pytowo-supowa elbetowa monolityczna, wypenienie stanowi bloczki gazobetonowe. Stropy midzykondygnacyjne i stropodach – monolityczne elbetowe. Belki i nadproa monolityczne elbetowe. Klatka schodowa monolityczna elbetowa.


KONSTRUKCJA  FUNDAMENTÓW
Fundamenty posadowione bezporednio na gruncie rodzimym nonym. Fundamenty monolityczne elbetowe, wykonane z betonu B30 (C25/30) W6, stali 34GS A-III oraz St0S A-0. Przed wykonaniem konstrukcji fundamentów na dnie wykopów naley wykona poduszki stabilizujce z betonu B10 o gruboci 10 cm. Grunt pod awami i stopami fundamentowymi musi by w stanie nienaruszonym. W przypadku wystpowania gruntu nienonego lub rozlunienia gruntu rodzimego, grunt naley dogci lub zastosowa stabilizacj poprzez wymian na pospók zagszczan warstwami o Id=0,5 o maksymalnej gruboci 30 cm.


CIANY  PIWNICY
Zaprojektowano ciany zewntrzne monolityczne elbetowe z betonu B37 (C30/37) zbrojone stal 34GS A-III. ciany wewntrzne piwnicy z bloczków betonowych  gr. 25cm klasy B15 (C12/15) na zaprawie 5MPa.


ELEMENTY ELBETOWE KONSTRUKCJI
 Podcigi i nadproa monolityczne elbetowe z betonu B30 (C25/30) i B37 (C30/37), zbrojone stal 34GS A-III oraz St0S A-0. Podcigi monolityczne elbetowe poczone z konstrukcj stropów midzykondygnacyjnych oraz stropodachu. Monolityczne supy elbetowe zaprojektowano z betonu B30 (C25/30) i B37 (C30/37), zbrojone stal 34GS A-III oraz St0S A-0.


KONSTRUKCJA  STROPÓW
- Strop nad piwnic, parterem i I pitrem
Zaprojektowano strop monolityczny elbetowy gr. 26cm z betonu B37 (C30/37) zbrojony stal 20G2VY-b A-IIIN oraz gr.18cm z betonu  B37 (C30/37) zbrojony stal 34GS A-III.
- Strop nad II pitrem
Zaprojektowano strop monolityczny elbetowy gr. 24cm z betonu B30 (C25/30) zbrojony stal 20G2VY-b A-IIIN oraz gr.18cm z betonu  B30 (C25/30) zbrojony stal 34GS A-III.
- Strop nad III pitrem - stropodach
Zaprojektowano strop monolityczny elbetowy gr. 22cm z betonu B30 (C25/30) zbrojony stal 34GS A-III oraz gr.18cm z betonu  B30 (C25/30) zbrojony stal 34GS A-III.


KONSTRUKCJA CIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Zaprojektowano ciany osonowe z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 3 MPa.


KONSTRUKCJA CIAN ATTYKI
Zaprojektowano cianki monolityczne elbetowe gr. 25cm z betonu B30 (C25/30)  zbrojone stal 34GS AIII.


KONSTRUKCJA KLATEK SCHODOWYCH
Schody elbetowe monolityczne gr. 16 cm wykonane z betonu B25 (C20/25) i zbrojone stal 34GS A-III.


KONSTRUKCJA SZYBÓW WINDOWYCH
Konstrukcja szybów windowych samonona, oddylatowana od konstrukcji budynku. Szyby dwigowe monolityczne elbetowe z betonu B25 (C20/25), zbrojenie prtami #8 ze stali A-III (34GS) . Gruboci cian  szybów 19/16cm.

Galeria

Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22
 
Dodano 2010-07-22
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .