Witamy

6.2012 Projekt nr 78 - Partner Office

Partner Office

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Gdask-Oliva 
Parametry:
- powierzchnia zabudowy - 2256,3 m2
- powierzchnia uytkowa - 9999,0 m2
- kubatura - 46739 m3
- liczba kondygnacji / wysoko - 6 + 1 (podziemna) / 24,95 m
- szeroko cakowita - 51,61 m
- dugo cakowita - 48,65 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Budynek zaprojektowany zosta do realizacji funkcji usugowej – gównie biurowej / administracyjnej. Cz przestrzeni przeznaczono do wynajcia dla usug nieuciliwych (praca biurowa itp.). Kondygnacja podziemna to gara dla samochodów osobowych oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Na parterze cz kondygnacji przeznaczono dla nieduej gastronomi (bar, kawiarnia itp.) obsugujcej goci i pracowników budynku. Na I pitrze mieci si bdzie sala konferencyjna z moliwoci podzielenia na dwie mniejsze oraz foyer z szatni okry wierzchnich. Na kadej kondygnacji budynku przewidziano niezalene wzy sanitarne – osobno dla kobiet i dla mczyzn. Komunikacj pionow zapewniaj 4 dwigi osobowe (jeden dostosowany do przewozu osób na noszach) oraz 3 wydzielone poarowo i oddymiane klatki schodowe. Dodatkowa, otwarta klatka schodowa, komunikuje stref wejciow parteru z czci konferencyjn I pitra.
Brya budynku skada si z trzech, zrónicowanych wysokociowo, czci. Odtwarzana cz najstarsza wykonana bdzie jako przeszklona ze cianami osonowymi w formie witryn fasadowych. Pomidzy gównymi czciami budynku poprowadzony zostanie przeszklony cznik komunikacyjny.

Opis Konstrukcji

Konstrukcj budynku zaprojektowano jako elbetow, monolityczn w ukadzie szkieletowym – pyta-sup. Usztywnienie obiektu stanowi monolityczne konstrukcje szybów dwigowych i klatek schodowych. ciany zewntrzne stanowi wypenienie pomidzy supami nonymi i zaprojektowane zostay z w zalenoci od kondygnacji i elewacji:
- z bloczków gazobetonowych  gr. 24cm
- z elbetu (pasma podwali nowe i nadproowe) ze stolark okienn aluminiow
- w systemie fasadowym mocowanym bezporednio do pyt stropowych
ciany wewntrzne none stanowi jednoczenie konstrukcj szybów dwigowych i klatek schodowych i zaprojektowane zostay jako elbetowe, monolityczne. ciany dziaowe  projektuje si jako murowane z bloczków silikatowych 12 i 15 cm na zaprawie cem-wap. Wewntrz wydzielonych czci biurowych dopuszcza si wykonanie w lekkiej zabudowie KG na stelau stalowym – 12 cm. Naley zastosowa wypenienie z weny mineralnej. W czci podziemnej cianki dziaowe betonowe monolityczne oraz z bloczków betonowych.
W czci nadbudowywanej istniejcej bryy budynku w celu obnienia ciaru wasnego konstrukcji stropów, w celu ograniczenia oddziaywania montaowego na istniejca konstrukcj oraz dostosowania konstrukcji do wystpujcych w obiekcie schematów statycznych nowo projektowane stropy w czci nadbudowywanej budynku zaprojektowano z wykorzystaniem prefabrykowanych elbetowych pyt stropowych.
W nowo budowanej czci budynku przyjto wykonanie stropu monolitycznego elbetowego o gruboci 24cm. Schemat statyczny stropu przyjto jako pyty wieloprzsowej opartej na supach elbetowych. Konstrukcj stropu naley wykona z betonu B30 (C25/30) zbrojonego prtami #12 ze stali A-IIIN klasy RB500W. W obrbie supów zaprojektowano dodatkowe zbrojenie stropu na przebicie. W stropie naley wykona otwory na instalacje o rozmieszczeniu wg rysunku szczegóowego i wytycznych branowych.
Supy w kondygnacji garaowej zaprojektowano o przekroju okrgym z betonu B37 (C30/37) zbrojonego prtami ze stali A-IIIN klasy RB500W, na kondygnacjach nadziemnych o przekroju kwadratowym z betonu B30 (C25/30) zbrojonego prtami ze stali A-IIIN klasy RB500W.
Strop pasau stanowicego cznik pomidzy nadbudowywanymi czciami budynku a odtwarzan czci zaprojektowano jako zespolony stalowo-elbetowy, oparty poprzez belki stalowe na istniejcych i nowoprojektowanych supach. Przegubowe oparcie belek stalowych zapewnia dylatacj poszczególnych czci budynku. Przekrycie cznika zaprojektowane w systemie fasady szklanej oparte zostanie na belkach stalowych mocowanych do konstrukcji elbetowej istniejcych i nowo projektowanych elementów budynku.

Galeria

Dodano 2012-08-04Dodano 2012-08-04Dodano 2012-08-04Dodano 2012-08-04Dodano 2012-08-04
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .