Witamy

Oferta

Oferta

Specjalizacj Pracowni Projektowej KONAR jest tworzenie Projektów Wielobranowych dla halowych zakadów przemysowych. W obiektach tych stosujemy nowoczesne technologie konstrukcyjne oraz ekonomiczne systemy lekkiej obudowy. Przyjte dla danego obiektu rozwizania geometryczne i materiaowe wynikaj kadorazowo ze specyficznych wymogów procesów technologicznych oraz indywidualnych oczekiwa inwestora.

W ramach dziaalnoci Pracowni Projektowej KONAR oferujemy Pastwu wykonanie:

 • Koncepcji funkcjonalno-materiaowej dla obiektu
 • Projektu Zagospodarowania Terenu
 • Projektu Brany Architektonicznej
 • Projektu Brany Konstrukcyjnej
 • Projektu Brany Sanitarnej
 • Projektu Brany Elektrycznej
 • Projektu Drogowego
 • Uzgodnie z rzeczoznawcami, gestorami mediów i urzdami
 • Ekspertyz i orzecze o stanie technicznym
 • Przedmiarów i kosztorysów robót
 • Wizualizacji obiektów
 • Opracowa z zakresu wymaga Ochrony rodowiska

Pomagamy przy pozyskaniu dokumentów i opracowa niezbdnych do rozpoczcia prac projektowych takich jak:

 • Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
  (lub Warunki Techniczne Zabudowy)
 • Mapa do celów projektowych
 • Badania Geotechniczne Gruntu
 • Warunki Gestorów Sieci 
  (woda, kanalizacja, odprowadzenie wód deszczowych, energetyka)
 • Warunki Zjazdu na Drog
 • Decyzja rodowiskowa (Raport Oddziaywania na rodowisko)
 • wiadectwo Energetyczne Obiektu

Dokumenty te wchodz w zakres materiaów przedprojektowych, których rozszerzon list przedstawiamy pastwu nazaczonym dokumencie:


Zapraszamy do wspópracy w celu stworzenia dokumentacji umoliwiajcej sprawn i ekonomiczn realizacj Pastwa inwestycji.

 
acownia Projektowa KONAR