Witamy

Obudowa Hali

Obudowa Hali


Wspóczesne rozwizania obudowy szkieletu stalowej konstrukcji hali bazuj na wykorzystaniu konstrukcyjnych waciwoci odpowiednio profilowanej blachy zimnogitej.

Najczciej stosowanymi rozwizaniami s ukady patwiowe w których podstawowym elementem nonym s belki zetownikowe. Ich olbrzymi zalet jest moliwo tworzenia ukadów cigych poprzez odpowiedniej dugoci zakad ssiednich patwi. Niewielki ciar patwi zimnogitych w porównaniu z elementami walcowanymi uatwia ich monta ale przede wszystkim pomniejsza ostateczny koszt inwestycji. Patwie zimnogite produkowane s z arkuszy blachy ocynkowanej i nie wymagaj dodatkowych zabezpiecze przed korozj.

Ukady bezpatwiowe polegaj na wykorzystaniu konstrukcyjnych moliwoci blach o wysokim profilu, które to blachy mocowane s bezporednio do konstrukcji szkieletu hali. W przypadku ukadów bezpatwiowych w halach ocieplanych istnieje moliwo analizy i wykorzystania wpywu sztywnoci uzyskanej tarczy dachu na ogóln statyk hali.

Przekrycie hal nieocieplanych ogranicza si do montau blachy trapezowej do patwi przy pomocy blachowkrtów z odpowiednimi podkadkami uszczelniajcymi. W przypadku hal ocieplanych mamy do wyboru dwa podstawowe materiay ocieplajce (wena mineralna i styropian) oraz kilka systemów obudowy. Wybór sposobu ocieplenia ustalany jest indywidualnie i zaley od przeznaczenia hali (wymagania przeciwpoarowe i sanitarne) oraz od oczekiwa inwestora (wymagania estetyczne i analiza ekonomiczna).

Dobranie odpowiedniej obudowy hali ma znaczenie dla jakoci jej eksploatacji, jednak bez wzgldu jaki rodzaj obudowy zostanie przyjty w projekcie o jego sprawnoci decyduje sposób montau. Przy wykonywaniu prac zwizanych z obudow hali pamita naley o szczególnej ich jakoci. Naley stosowa odpowiednie materiay wspomagajce szczelno (podkadki pod czniki i tamy upomidzy arkuszami blachy) oraz narzdzia nie powodujce mechanicznych uszkodze blachy (noyce do cicia blachy, wiertarki ze sprzgem). Elementy obudowy naley bezwzgldnie transportowa, magazynowa, obrabia i montowa zgodnie z zaleceniami producenta gdy jakiekolwiek odstpstwo od wysokiej jakoci tych prac nara waciciela obiektu na przecieki, korozj i nieestetyczne odksztacenia obudowy.

 KONAR_obudowa KONAR_obudowa

 

Rysunki zaczone w formacie pdf przedstawiaj przykadowe rozwizania z opracowanych przez nas projektów. 

 

KONAR_obudowa KONAR_obudowa