Witamy

Inwestorstwo zastpcze

Inwestorstwo zastpcze

 
Dowiadczenie zdobyte w trakcie realizacji opracowanych przez Pracowni Projektow KONAR projektów, znajomo rynku budowlanego oraz procedur administracyjnych; pozwalaj nam na zaoferowanie Pastwu pomocy w realizacji zadania inwestycyjnego poprzez objcie funkcji inwestora zastpczego.
 
Nasz zespó skada si z wykwalifikowanej kadry inynierów posiadajcych uprawnienia do sprawowania funkcji technicznych wymaganych zarówno dla zaprojektowania jak i dla realizacji Pastwa inwestycji. Zadanie koordynujemy na kadym etapie realizacji poprzez:
 

-       analiz administracyjnych warunków realizacji przedsiwzicia

-       opracowanie koncepcji

-       stworzenie karty realizacji przedsiwzicia

-       pozyskanie warunków technicznych

-       opracowanie mapy do celów projektowych

-       wykonanie bada geotechnicznych gruntu

-       pozyskanie decyzji rodowiskowej

        (wykonanie raportu oddziaywania na rodowisko)

-       wykonanie opinii i orzecze technicznych dla obiektów rozbudowywanych

-       opracowanie Wielobranowego Projektu Budowlanego

-       opracowanie szczegóowych Projektów Wykonawczych i Warsztatowych

-       zoenie wniosku o wydanie pozwolenia na budow

-       opracowanie kosztorysów

-       przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji

-       przygotowanie materiaów przetargowych

-       pozyskanie ofert od zaproszonych wykonawców

-       wykonanie opinii i analiz porównawczych dla pozyskanych ofert

-       doradztwo techniczne

-       nadzór autorski

-       kontrol przyjtego harmonogramu

-       kontrol przestrzegania wymaganych procedur administracyjnych

-       kontrol jakoci robót i ich zgodnoci z projektem

        oraz warunkami technicznymi i normami

-       opracowanie dokumentacji zamiennej i powykonawczej

-       koordynacj przygotowania dokumentacji budowy w zakresie wymaganym

             dla uzyskania decyzji o dopuszczeniu inwestycji do uytkowania

 

Od pocztku do koca - reprezentujemy inwestora.